Thứ Ba, 05/04/2022

857 661 ĐB
2TỶ
661 857 KK
400TR
923 871 NHẤT
30TR
010 317
437 454 NHÌ
10TR
123 234
558 981
905 985 081 076 BA
4TR
811 047 041 032
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N