Thứ Năm, 05/01/2023

130 109 ĐB
2TỶ
109 130 KK
400TR
236 100 NHẤT
30TR
630 271
624 479 NHÌ
10TR
836 864
025 275
077 966 586 710 BA
4TR
066 023 074 577
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N