Thứ Năm, 04/11/2021

767 869 ĐB
2TỶ
869 767 KK
400TR
342 173 NHẤT
30TR
193 480
877 005 NHÌ
10TR
803 559
841 739
618 662 167 516 BA
4TR
238 219 575 738
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N