Thứ Ba, 04/10/2022

295 696 ĐB
2TỶ
696 295 KK
400TR
319 961 NHẤT
30TR
383 236
110 894 NHÌ
10TR
523 117
540 688
191 639 067 360 BA
4TR
638 445 507 449
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N