Thứ Bảy, 04/06/2022

591 727 ĐB
2TỶ
727 591 KK
400TR
542 463 NHẤT
30TR
562 080
582 877 NHÌ
10TR
384 760
177 049
331 891 919 694 BA
4TR
727 667 032 159
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N