Thứ Bảy, 03/12/2022

210 557 ĐB
2TỶ
557 210 KK
400TR
688 176 NHẤT
30TR
130 195
309 431 NHÌ
10TR
998 533
343 516
470 628 149 173 BA
4TR
270 337 539 315
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N