Thứ Năm, 03/11/2022

769 829 ĐB
2TỶ
829 769 KK
400TR
029 529 NHẤT
30TR
367 709
731 450 NHÌ
10TR
141 150
861 590
488 089 793 566 BA
4TR
112 114 873 220
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N