Thứ Bảy, 03/09/2022

316 317 ĐB
2TỶ
317 316 KK
400TR
082 075 NHẤT
30TR
801 858
617 622 NHÌ
10TR
326 722
856 634
453 796 515 263 BA
4TR
763 350 565 842
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N