Thứ Năm, 02/12/2021

231 875 ĐB
2TỶ
875 231 KK
400TR
450 899 NHẤT
30TR
833 731
947 677 NHÌ
10TR
495 032
118 248
978 364 204 279 BA
4TR
414 752 543 146
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N