Thứ Ba, 02/11/2021

848 361 ĐB
2TỶ
361 848 KK
400TR
496 168 NHẤT
30TR
716 412
666 640 NHÌ
10TR
168 279
318 429
951 067 682 220 BA
4TR
433 145 186 766
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N