Thứ Bảy, 02/10/2021

720 129 ĐB
2TỶ
129 720 KK
400TR
626 077 NHẤT
30TR
195 559
772 648 NHÌ
10TR
499 451
818 727
948 969 492 584 BA
4TR
705 002 264 399
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N