Thứ Ba, 02/08/2022

808 595 ĐB
2TỶ
595 808 KK
400TR
739 568 NHẤT
30TR
770 583
134 987 NHÌ
10TR
480 967
326 114
656 362 373 345 BA
4TR
842 055 581 637
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N