Thứ Bảy, 02/07/2022

352 485 ĐB
2TỶ
485 352 KK
400TR
943 282 NHẤT
30TR
249 727
832 356 NHÌ
10TR
897 334
091 291
503 335 168 837 BA
4TR
751 121 794 791
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N