Thứ Bảy, 02/04/2022

228 709 ĐB
2TỶ
709 228 KK
400TR
885 440 NHẤT
30TR
299 265
531 009 NHÌ
10TR
909 222
608 176
887 817 241 498 BA
4TR
798 704 527 619
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N