Thứ Năm, 02/02/2023

073 564 ĐB
2TỶ
564 073 KK
400TR
482 923 NHẤT
30TR
554 747
070 793 NHÌ
10TR
496 594
728 480
865 468 163 776 BA
4TR
453 532 691 347
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N