Thứ Năm, 01/09/2022

608 355 ĐB
2TỶ
355 608 KK
400TR
108 830 NHẤT
30TR
842 177
819 788 NHÌ
10TR
150 088
878 764
703 130 239 164 BA
4TR
699 179 330 173
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N