Thứ Bảy, 01/07/2023

112 809 ĐB
2TỶ
809 112 KK
400TR
205 645 NHẤT
30TR
407 639
677 902 NHÌ
10TR
531 739
602 815
825 741 232 582 BA
4TR
906 045 450 974
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N