Thứ Ba, 01/03/2022

188 421 ĐB
2TỶ
421 188 KK
400TR
251 562 NHẤT
30TR
119 074
604 796 NHÌ
10TR
436 599
699 369
128 653 221 709 BA
4TR
644 460 693 748
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N