Thứ Tư, 31/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
178 975 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
099 375 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
680 677
454 820 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
659 912
751 326
907 209 953 348 BA
100N
BA
5TR
656 162 641 935
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N