Thứ Sáu, 31/05/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
901 951 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
841 324 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
204 769
855 410 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
093 219
667 116
236 256 060 578 BA
100N
BA
5TR
389 976 457 792
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N