Thứ Sáu, 31/01/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
965 868 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
278 058 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
252 647
362 527 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
147 075
541 001
888 725 825 509 BA
100N
BA
5TR
595 844 092 062
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N