Thứ Sáu, 30/08/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
089 402 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
528 824 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
521 741
394 861 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
484 277
516 850
961 064 060 819 BA
100N
BA
5TR
145 196 079 639
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N