Thứ Hai, 30/03/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
146 350 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
869 527 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
161 756
390 275 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
574 346
724 707
021 456 935 207 BA
100N
BA
5TR
185 591 933 103
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N