Thứ Sáu, 29/11/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
251 660 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
337 765 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
143 964
673 778 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
108 356
755 576
776 301 702 149 BA
100N
BA
5TR
414 318 354 810
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N