Thứ Sáu, 29/05/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
678 731 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
812 963 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
745 919
891 202 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
054 462
814 855
837 018 255 425 BA
100N
BA
5TR
243 094 118 053
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N