Thứ Tư, 28/08/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
091 771 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
253 267 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
129 389
081 838 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
138 892
270 612
971 399 033 164 BA
100N
BA
5TR
989 880 546 632
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N