Thứ Sáu, 28/02/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
512 626 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
761 866 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
357 855
564 855 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
571 957
163 741
610 199 014 625 BA
100N
BA
5TR
670 572 288 497
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N