Thứ Sáu, 27/09/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
188 626 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
538 562 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
708 020
722 362 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
697 071
040 433
124 922 953 758 BA
100N
BA
5TR
841 474 771 832
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N