Thứ Sáu, 26/06/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
394 684 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
041 331 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
707 084
112 589 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
742 323
689 028
035 745 487 460 BA
100N
BA
5TR
201 439 833 916
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N