Thứ Tư, 26/06/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
803 579 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
458 285 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
674 479
421 289 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
730 501
204 656
585 314 195 150 BA
100N
BA
5TR
613 610 153 497
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N