Thứ Sáu, 26/04/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
428 336 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
479 232 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
435 033
071 986 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
348 539
464 731
428 982 057 331 BA
100N
BA
5TR
545 111 873 039
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N