Thứ Sáu, 25/10/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
595 805 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
896 739 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
122 309
543 463 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
524 607
127 906
806 575 282 932 BA
100N
BA
5TR
134 562 504 450
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N