Thứ Tư, 25/03/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
246 729 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
580 282 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
613 779
321 950 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
292 245
408 473
538 625 250 583 BA
100N
BA
5TR
071 860 427 975
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N