Thứ Tư, 24/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
052 619 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
379 520 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
255 956
084 567 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
104 041
427 298
091 498 449 877 BA
100N
BA
5TR
141 441 518 043
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N