Thứ Sáu, 24/04/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
222 256 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
755 331 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
822 727
284 474 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
278 563
129 895
121 999 867 949 BA
100N
BA
5TR
867 963 716 617
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N