Thứ Hai, 24/02/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
081 350 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
560 458 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
068 250
573 460 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
652 170
636 912
646 072 769 071 BA
100N
BA
5TR
757 376 412 198
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N