Thứ Hai, 23/12/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
158 508 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
383 429 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
063 800
795 290 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
413 110
346 778
430 621 163 793 BA
100N
BA
5TR
349 376 788 806
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N