Thứ Hai, 23/09/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
782 713 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
698 707 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
987 540
186 748 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
335 430
056 398
549 660 746 826 BA
100N
BA
5TR
040 835 659 130
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N