Thứ Sáu, 23/08/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
335 046 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
009 295 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
972 633
763 576 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
154 076
045 968
710 982 034 670 BA
100N
BA
5TR
525 168 891 543
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N