Thứ Sáu, 22/11/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
621 309 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
027 744 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
010 961
558 122 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
030 440
619 112
248 021 366 334 BA
100N
BA
5TR
995 476 666 949
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N