Thứ Sáu, 22/05/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
291 376 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
614 458 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
760 587
792 866 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
068 155
138 455
262 748 006 572 BA
100N
BA
5TR
412 881 794 732
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N