Thứ Sáu, 21/06/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
154 647 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
979 134 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
940 348
816 617 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
831 815
880 533
079 050 583 984 BA
100N
BA
5TR
634 959 400 782
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N