Thứ Sáu, 21/02/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
361 281 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
715 795 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
509 691
290 985 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
946 542
366 993
025 489 983 851 BA
100N
BA
5TR
022 799 400 567
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N