Thứ Sáu, 20/12/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
430 978 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
672 459 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
599 052
552 395 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
254 349
603 683
033 643 790 367 BA
100N
BA
5TR
066 141 333 056
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N