Thứ Tư, 20/11/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
438 646 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
536 341 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
039 682
993 244 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
089 236
806 727
142 287 576 887 BA
100N
BA
5TR
319 978 977 900
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N