Thứ Sáu, 19/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
678 537 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
797 969 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
786 005
542 897 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
629 252
020 615
864 485 908 383 BA
100N
BA
5TR
862 414 742 205
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N