Thứ Sáu, 19/06/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
852 212 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
324 610 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
085 246
784 252 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
022 391
889 889
445 370 129 596 BA
100N
BA
5TR
857 673 704 943
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N