Thứ Sáu, 18/10/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
412 747 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
046 418 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
954 999
040 240 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
877 239
426 233
002 852 176 849 BA
100N
BA
5TR
773 217 050 087
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N