Thứ Tư, 18/09/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
018 833 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
170 189 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
094 569
348 788 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
523 582
061 364
365 010 210 831 BA
100N
BA
5TR
052 958 088 493
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N