Thứ Tư, 18/03/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
743 482 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
832 082 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
833 990
239 714 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
845 960
861 760
741 035 164 745 BA
100N
BA
5TR
960 067 749 400
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N